page contents

Lá thư đầy yêu thương gửi con gái của Mark Zuckerberg

Trong lá thư gửi con gái mới chào đời đăng trên tài khoản cá nhân, Mark cũng nói rằng anh sẽ dành tặng 99% cổ phiếu đang sở hữu tại Facebook (với giá trị ước tính vào khoảng 45 tỷ USD) để làm từ thiện và cũng để thể hiện mong ước xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Ngày đăng: 02-12-2015

1,644 lượt xem

Gia đình Mark Zuckerberg vui mừng chào đón thành viên mới

Gia đình Mark Zuckerberg vui mừng chào đón thành viên mới

Dear Max,
Your mother and I don’t yet have the words to describe the hope you give us for the future. Your new life is full of promise, and we hope you will be happy and healthy so you can explore it fully. You’ve already given us a reason to reflect on the world we hope you live in.


Max thân yêu,
Mẹ của con và ta vẫn không có đủ lời để nói lên những hy vọng mà con đã mang đến cho tương lai. Cuộc sống mới của con ngập tràn những hứa hẹn, và chúng ta hy vọng rằng con sẽ hạnh phúc và khoẻ mạnh để khám phá nó một cách trọn vẹn. Con đã cho chúng ta một lý do để xây dựng một thế giới mà chúng ta muốn con được sống trong đó.


Like all parents, we want you to grow up in a world better than ours today.
While headlines often focus on what’s wrong, in many ways the world is getting better. Health is improving. Poverty is shrinking. Knowledge is growing. People are connecting. Technological progress in every field means your life should be dramatically better than ours today.


Giống như tất cả các ông bố, bà mẹ, chúng ta muốn con lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn thế giới mà chúng ta đang sống.
Trong khi những chủ đề được đề cập thường tập trung vào những sai lầm, thì nhìn từ nhiều khía cạnh, thế giới đang ngày càng tốt đẹp hơn. Sức khoẻ được cải thiện. Đói nghèo được giảm bớt. Kiến thức đang tăng trưởng. Con người được kết nối. Công nghệ phát triển trong tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của con và sẽ tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có ngày hôm nay.


We will do our part to make this happen, not only because we love you, but also because we have a moral responsibility to all children in the next generation.
We believe all lives have equal value, and that includes the many more people who will live in future generations than live today. Our society has an obligation to invest now to improve the lives of all those coming into this world, not just those already here.

 

Chúng ta sẽ làm tròn trách nhiệm của mình để làm cho điều này được diễn ra, không chỉ bởi vì chúng ta yêu con, mà bởi vì chúng ta có trách nhiệm thiêng liên với tất cả trẻ em trong thế hệ kế tiếp.
Chúng ta tin tưởng rằng tất cả mọi cuộc sống đều có giá trị như nhau, và điều đó cũng bao gồm cả những người sẽ sống trong thế hệ tương lai chứ không chỉ là những người trong hiện tại. Xã hội của chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng là đầu tư từ bây giờ để cải thiện cuộc sống của tất cả những sinh linh đang đến với thế giới này, không chỉ dành cho những người đã, đang ở đây.

Trước khi Mark Zuckerberg, CEO trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, quyết định hiến toàn bộ cổ phiếu trị giá 45 tỷ USD làm từ thiện, anh cùng vợ của mình là Priscilla Chan, đã có rất nhiều cam kết cho các dự án thiện nguyện.

Trước khi Mark Zuckerberg, CEO trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, quyết định hiến toàn bộ cổ phiếu trị giá 45 tỷ USD làm từ thiện, anh cùng vợ của mình là Priscilla Chan, đã có rất nhiều cam kết cho các dự án thiện nguyện

But right now, we don’t always collectively direct our resources at the biggest opportunities and problems your generation will face.
Consider disease. Today we spend about 50 times more as a society treating people who are sick than we invest in research so you won’t get sick in the first place.


Nhưng ngay bây giờ, chúng ta không thường xuyên nhìn thẳng vào những nguồn lực với những cơ hội và thách thức lớn nhất mà thế hệ của con sẽ đối mặt.
Hãy xem vấn đề bệnh tật. Ngày nay chúng ta chi hơn 50 lần chi phí xã hội dùng để điều trị cho người bệnh hơn chúng ta đầu tư vào nghiên cứu. Từ đó con sẽ không bị bệnh tật.


Medicine has only been a real science for less than 100 years, and we’ve already seen complete cures for some diseases and good progress for others. As technology accelerates, we have a real shot at preventing, curing or managing all or most of the rest in the next 100 years.
 

Ngành dược phẩm mới trở thành một khoa học thực sự chỉ trong chưa đầy 100 năm, và chúng ta đã thấy được những phác đồ điều trị hoàn chỉnh cho rất nhiều bệnh tất và có một tiến trình tốt cho nhiều căn bệnh khác. Nhờ có sự phát triển về công nghệ, chúng đã có thể có những bước tiến trong việc ngăn chặn, trị liệu và quản lý tất cả hay hầu hết những căn bệnh còn lại trong 100 năm tiếp theo.


Today, most people die from five things — heart disease, cancer, stroke, neurodegenerative and infectious diseases — and we can make faster progress on these and other problems.
 

Ngày nay, hầu hết mọi người bị chết do 5 thứ — đau tim, ung thư, đột quỵ, thoái hoá thần kinh và lây nhiễm — và chúng ta có thể phát triển nhanh hơn để ngăn chặn những căn bệnh này và những vấn đề khác.


Once we recognize that your generation and your children’s generation may not have to suffer from disease, we collectively have a responsibility to tilt our investments a bit more towards the future to make this reality. Your mother and I want to do our part.
 

Chúng ta có thể nhận ra rằng thế hệ của con và con cháu của con có thể sẽ không phải chịu đựng bện tật, và chúng ta có trách nhiệm để hướng sự đầu tư của mình vào việc làm cho điều này có thể trở thành hiện thực. Mẹ của con và ta muốn tham gia thực hiện một phần.


Curing disease will take time. Over short periods of five or ten years, it may not seem like we’re making much of a difference. But over the long term, seeds planted now will grow, and one day, you or your children will see what we can only imagine: a world without suffering from disease.
 

Điều trị bệnh tật sẽ cần thời gian. Trong những khoảng thời gian ngắn từ 5 đến 10 năm, có thể chúng ta không thấy được sự khác biệt lớn. Nhưng trong khoảng thời gian dài, những hạt giống được gieo trồng hôm nay sẽ phát triển, và một ngày nào đó, con và con cháu của con sẽ thấy được điều mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng: Một thế giới không còn bệnh tật.


There are so many opportunities just like this. If society focuses more of its energy on these great challenges, we will leave your generation a much better world.


Có rất nhiều những cơ hội giống như vậy. Nếu xã hội tập trung nhiều năng lượng của mình vào những thử thách này, thì chắc chắn chúng ta sẽ mang đến cho thế hệ của con một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều.


• • •

Tính đến nay, vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg đã cam kết hiến tặng 1,6 tỷ USD tiền từ thiện.

Tính đến nay, vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg đã cam kết hiến tặng 1,6 tỷ USD tiền từ thiện

Our hopes for your generation focus on two ideas: advancing human potential and promoting equality.


Hy vọng của chúng ta dành cho thế hệ của on tập trung vào 02 ý tưởng: Phát triển tiềm năng con người và ngợi ca quyền bình đẳng.


Advancing human potential is about pushing the boundaries on how great a human life can be.
Can you learn and experience 100 times more than we do today?
Can our generation cure disease so you live much longer and healthier lives?
Can we connect the world so you have access to every idea, person and opportunity?
Can we harness more clean energy so you can invent things we can’t conceive of today while protecting the environment?
Can we cultivate entrepreneurship so you can build any business and solve any challenge to grow peace and prosperity?

 

Phát triển tiềm năng con người là tập trung vào việc mở rộng những giới hạn, để thấy được rằng khả năng con người có thể mở rộng đến đâu.
Liệu con có thể học và trải nghiệm được gấp 100 lần những gì chúng ta đang làm hôm nay?
Liệu thế hệ của con có thể chữa trị được bệnh tật, từ đó con có thể sống lâu và khoẻ mạnh hơn.
Liệu con có thể kết nối được với thế giới, để từ đó con có thể tiếp cận với những ý tưởng, con người hay cơ hội ở khắp mọi nơi.
Liệu chúng ta có thể sản xuất ra được nhiều năng lượng sạch từ đó chúng ta có thể phát minh ra nhiều ý tưởng và không phải lo lắng về vấn đề làm ảnh hưởng đến môi trường.
Liệu chúng ta có thể nuôi dưỡng những doanh nhân, để từ đó chúng ta có thể xây dựng bất cứ công việc kinh doanh nào trong bất cứ lĩnh vực nào để giải quyết mọi vấn đề và phát triển hoà bình và thịnh vượng trên khắp thế giới.


Promoting equality is about making sure everyone has access to these opportunities — regardless of the nation, families or circumstances they are born into.
 

Ngợi ca hoà bình là việc chúng ta đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận đến những cơ hội — không phân biệt quốc gia, dòng họ hay hoàn cảnh mà họ được sinh ra.


Our society must do this not only for justice or charity, but for the greatness of human progress.
Today we are robbed of the potential so many have to offer. The only way to achieve our full potential is to channel the talents, ideas and contributions of every person in the world.

 

Xã hội của chúng ta phải làm việc này không phải chỉ cho sự bình đẳng hay từ thiện, mà là một phần của xây dựng và phát triển con người.
Ngày nay chúng ta đang bị cướp đi những khả năng mà mọi người đã có được. Cách tốt nhất để đạt được tối đa khả năng của mình đó là chăm chút cho những tài năng, ý tưởng và sự đóng góp của mỗi con người trên thế giới.


Can our generation eliminate poverty and hunger?
Can we provide everyone with basic healthcare?
Can we build inclusive and welcoming communities?
Can we nurture peaceful and understanding relationships between people of all nations?
Can we truly empower everyone — women, children, underrepresented minorities, immigrants and the unconnected?

 

Liệu thế hệ của chúng ta có thể xoá bỏ được đói nghèo?
Liệu chúng ta có thể cung cấp cho mọi người sự chăm sóc sức khoẻ cơ bản?
Liệu chúng ta có thể xây dựng những cộng đồng mở và thân thiện
Liệu chúng ta có thể nuôi dưỡng hoà bình và hiểu được mối quan hệ giữa con người với con người trên khắp các quốc gia.
Liệu chúng ta có thể thực sự truyền động lực đến cho tất cả mọi người — phụ nữa, trẻ em, dân tộc thiểu số, những người nhập cư và những người không được kết nối?


If our generation makes the right investments, the answer to each of these questions can be yes — and hopefully within your lifetime.


Nếu như thế hệ của chúng ta thực sự đầu tư đúng đắn vào những khía cạnh này, câu trả lời cho mỗi câu hỏi trên có thể là “Có” — và hy vọng nó sẽ được thực hiện trong suốt cuộc đời của con.
• • •
This mission — advancing human potential and promoting equality — will require a new approach for all working towards these goals.


Sứ mệnh này — phát triển tiềm năng con người và ngợi ca sự bình đẳng — sẽ đòi hỏi một phương thức tiếp cận mới cho tất cả mọi công việc để hướng đến mục tiêu trên.


We must make long term investments over 25, 50 or even 100 years. The greatest challenges require very long time horizons and cannot be solved by short term thinking.
 

Chúng ta phải triển khai những hoạt động đầu tư dài hạn trên 25, 50 hoặc thậm chí là 100 năm
Thử thách lớn nhất đòi hỏi một khoảng thời gian dài để thực hiện và không thể giải quyết trong ngắn hạn.


We must engage directly with the people we serve. We can’t empower people if we don’t understand the needs and desires of their communities.


Chúng ta phải tham gia trực tiếp với những người chúng ta phục vụ. Chúng ta không thể truyền động lực cho mọi người nếu chúng ta không hiểu những nhu cầu hay khao hát của cộng đồng.

là làm từ thiện 1 tỷ USD mỗi năm trong 3 năm tới. Ngay sau tuyên bố cho đi 99% số cổ phần tại Facebook, Zuckerberg đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tỷ phú khác bao gồm cả Bill Gates - người đi tiên phong trong việc cam kết cho đi gần như toàn bộ khối tài sản mình có

Ngay sau tuyên bố cho đi 99% số cổ phần tại Facebook, Zuckerberg đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tỷ phú khác bao gồm cả Bill Gates - người đi tiên phong trong việc cam kết cho đi gần như toàn bộ khối tài sản mình có


We must build technology to make change. Many institutions invest money in these challenges, but most progress comes from productivity gains through innovation.


Chúng ta phải xây dựng công nghệ để tạo ra sự thay đổi. Rất nhiều viện nghiên cứu đầu tư tiền bạc cho thử thách này, nhưng hầu hết các quá trình đều gia tăng năng suất thông qua cải tiến.


We must participate in policy and advocacy to shape debates. Many institutions are unwilling to do this, but progress must be supported by movements to be sustainable.


Chúng ta phải tham gia trong việc xây dựng chính sách và các cuộc thảo luận về xây dựng nguyên tắc. Nhiều đơn vị không sẵn sàng làm việc này, nhưng những quá trình phát triển cần dược hỗ trợ bởi sự ủng hộ của mọi người để đảm bảo được duy trì.


We must back the strongest and most independent leaders in each field. Partnering with experts is more effective for the mission than trying to lead efforts ourselves.


Chúng ta phải hỗ trợ cho những nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất và độc lập trong lĩnh vực của họ. Hợp tác với những chuyên gia sẽ hiệu quả hơn việc tự làm mọi việc bằng nỗ lực của mình.


We must take risks today to learn lessons for tomorrow. We’re early in our learning and many things we try won’t work, but we’ll listen and learn and keep improving.


Chúng ta phải sẵn sàng nhận rủi ro hôm nay để có được những bài học cho ngày mai. Chúng ta bắt đầu nhận được những bài học từ những gì chúng ta cố gắng nhưng không hiệu quả, nhưng chúng ta sẽ lắng nghe và học hỏi và tiếp tục cải thiện.
• • •
Our experience with personalized learning, internet access, and community education and health has shaped our philosophy.


Những trải nghiệm của chúng ta với việc cá nhân hoá quá trình học tập, truy cập internet, và giáo dục cộng đồng và sức khoẻ đã định hình nên triết lý của chúng ta.


Our generation grew up in classrooms where we all learned the same things at the same pace regardless of our interests or needs.


Thế hệ của chúng ta lớn lên trong các lớp học nơi tất cả chúng ta học tất cả những điều tương tự tại cùng một cấp độ mà không cần biết đến mối quan tâm và những nhu cầu của chúng ta.


Your generation will set goals for what you want to become — like an engineer, health worker, writer or community leader. You’ll have technology that understands how you learn best and where you need to focus. You’ll advance quickly in subjects that interest you most, and get as much help as you need in your most challenging areas. You’ll explore topics that aren’t even offered in schools today. Your teachers will also have better tools and data to help you achieve your goals.

Vì Zuckerberg quá bận rộn với Facebook, Chan thiết lập một số nguyên tắc cơ bản nghiêm ngặt cho mối quan hệ của họ. Chan yêu cầu Zuckerberg phải dành tối thiểu 100 phút mỗi tuần sống mà không có Facebook. Cô cũng yêu cầu Zuckerberg dành riêng một ngày mỗi tuần cho cô.

Vì Zuckerberg quá bận rộn với Facebook, Chan thiết lập một số nguyên tắc cơ bản nghiêm ngặt cho mối quan hệ của họ. Chan yêu cầu Zuckerberg phải dành tối thiểu 100 phút mỗi tuần sống mà không có Facebook. Cô cũng yêu cầu Zuckerberg dành riêng một ngày mỗi tuần cho cô.

Thế hệ của con sẽ tự đặt mục tiêu về người mà con muốn trở thành – như trở thành kỹ sư, người chăm sóc sức khoẻ, nhà văn hay những nhà lãnh đạo. Con sự có những công nghệ giúp con có cách thức học hiệu quả nhất và cho con thấy con cần gì và tập trung vào đâu. Con sẽ được phát triển nhanh chóng trong những lĩnh vực mà con quan tâm nhất, và có được sự trở giúp tối đa khi con cần trong lĩnh vực mà con gặp nhiều thử thách. Con sẽ khám phá những chủ đề mà ngày nay không được đề cập đến ở trường học. Thầy giáo của con cũng sẽ có những công cụ tốt nhất và dự liệu tốt nhất để giúp con đạt được những mục tiêu của mình.


Even better, students around the world will be able to use personalized learning tools over the internet, even if they don’t live near good schools. Of course it will take more than technology to give everyone a fair start in life, but personalized learning can be one scalable way to give all children a better education and more equal opportunity.


Thậm chí tốt hơn, sinh viên trên toàn thế giới sẽ có khả năng sử dụng những công cụ tự học trên Internet, thậm chí họ không cần phải sống gần trường học. Tất nhiên, điều này sẽ cần nhiều công nghệ hơn nữa để mang đến cho tất cả mọi người sự khởi đầu bình đẳng trong cuộc sống, tuy nhiên việc cá nhân hoá quá trình học tập có thể chỉ là một cách để mang đến cho trẻ em một nên giáo dục tốt hơn và những cơ hội bình đẳng hơn.


We’re starting to build this technology now, and the results are already promising. Not only do students perform better on tests, but they gain the skills and confidence to learn anything they want. And this journey is just beginning. The technology and teaching will rapidly improve every year you’re in school.
 

Chúng ta đang bắt đầu xây dựng công nghệ đó từ bây giờ, và những kết quả đang là những điều hữa hẹn. Không chỉ giúp cho sinh viên có được bài kiểm tra tốt hơn, mà họ còn có được những kỹ năng và sự tự tin để học bất cứ thứ gì mà họ muốn. Và hành trình này vừa mới chỉ bắt đầu. Công nghệ và giáo dục sẽ nhanh chóng cải thiện qua từng năm con học ở trường.


Your mother and I have both taught students and we’ve seen what it takes to make this work. It will take working with the strongest leaders in education to help schools around the world adopt personalized learning. It will take engaging with communities, which is why we’re starting in our San Francisco Bay Area community. It will take building new technology and trying new ideas. And it will take making mistakes and learning many lessons before achieving these goals.


Mẹ của con và ta đều trực tiếp dạy cho sinh viên và chúng ta đã thấy những gì cần phải làm để cho điều này có hiệu quả. Việc này sẽ cần phải làm việc với các nhà lãnh đạo mạnh nhất trong lĩnh vực đào tạo để hỗ trợ trường học khắp mọi nơi trên thế giới chấp nhận việc cá nhân hoá quá trình học tập. Nó cũng sẽ đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng. Nó sẽ đòi hỏi việc xây dựng những công nghệ mới và thử nghiệm những ý tưởng mới. Và nó sẽ cần mắc phải những sai lầm và rút ra được nhiều bài học trước khi đạt được những mục tiêu trên.


But once we understand the world we can create for your generation, we have a responsibility as a society to focus our investments on the future to make this reality.


Nhưng một khi chúng ta đã hiểu thế giới, chúng ta có tạo ra cho thế hệ của con, chúng ta có trách nhiệm với xã hội để tập trung sự đầu tư của mình cho tương lai để biến điều này thành hiện thực.


Together, we can do this. And when we do, personalized learning will not only help students in good schools, it will help provide more equal opportunity to anyone with an internet connection.

Gia dinh Mark Zukerberg

Gia đình Mark Zukerberg

Cùng với nhau, chúng ta có thể làm được điều này. Và khi chúng ta làm, cá nhân hoá quá trình học tập không chỉ giúp sinh viên học tốt trong trường học, nó cũng sẽ giúp chúng ta mang đến những cơ hội bình đẳng cho bất cứ ai có sự kết nối trong môi trường Internet
• • •
Many of the greatest opportunities for your generation will come from giving everyone access to the internet.

 

Rất nhiều những cơ hội hấp dẫn cho thế hệ của con sẽ đến từ việc mang đến cho mọi người cơ hội tiếp cận vào internet.
People often think of the internet as just for entertainment or communication. But for the majority of people in the world, the internet can be a lifeline.


Mọi người thường nghĩ rằng internet chỉ dành cho giải trí và cộng đồng. Nhưng với một phần lớn số người trên thế giới, internet có thể là cuộc sống.


It provides education if you don’t live near a good school. It provides health information on how to avoid diseases or raise healthy children if you don’t live near a doctor. It provides financial services if you don’t live near a bank. It provides access to jobs and opportunities if you don’t live in a good economy.
 

Nó cung cấp cho chúng ta giáo dục nếu con không sống ở gần trường học. Nó cung cấp cho chúng ta thông tin về sức khoẻ, về cách thức làm thể nào để ngăn chặn bệnh tật và chăm sóc con cái khoẻ mạnh nếu con không sống gần bác sĩ. Nó cung cấp cho con dịch vụ tài chính nếu con không sống gần ngân hàng. Nó cung cấp cho con cơ hội tiếp cận việc làm và cơ hội nếu con không sống ở trong một nền kinh tế tốt.


The internet is so important that for every 10 people who gain internet access, about one person is lifted out of poverty and about one new job is created.


Internet thực sự rất quan trọng mà cụ thể cứ 10 người được tiếp cận với internet thì có ít nhất một người thoát khỏi sự nghèo khó và có một công việc mới được hình thành.


Yet still more than half of the world’s population — more than 4 billion people — don’t have access to the internet.


Phải vẫn còn có hơn một nửa dân số thế giới — hơn 4 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận với internet.


If our generation connects them, we can lift hundreds of millions of people out of poverty. We can also help hundreds of millions of children get an education and save millions of lives by helping people avoid disease.


Nếu thế hệ của chúng ta kết nối được với họ, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống hàng triệu người giúp họ thoát khỏi đói nghèo. Chúng ta cũng có thể giúp hàng trăm triệu trẻ em có được giáo dục tốt và cứu được hàng triệu người bằng cách giúp mọi người ngăn ngừa bệnh tật.


This is another long term effort that can be advanced by technology and partnership. It will take inventing new technology to make the internet more affordable and bring access to unconnected areas. It will take partnering with governments, non-profits and companies. It will take engaging with communities to understand what they need. Good people will have different views on the best path forward, and we will try many efforts before we succeed.


Đây là một nỗ lực dài hạn khác có thể được phát triển bởi công nghệ và sự hợp tác. Nó cũng sẽ giúp phát minh ra những công nghệ mới giúp internet trở nên dễ dàng hơn và có thể giúp những khu vực chưa được kết nối tiếp cận dễ hơn. Nó cũng cần sự hợp tác với các chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các công ty. Nó cũng cần sự ham gia của cả cộng đồng để hiểu được điều họ mong muốn. Những người giỏi sẽ có được cách nhìn khác từ góc nhìn tốt nhất, và sẽ thử nhiều cách khác nhau trước khi chúng ta thành công.


But together we can succeed and create a more equal world.
 

Tuy nhiên cùng nhau chúng ta có thể đạt được thành công và tạo ra một thế giới bình đẳng.
• • •
Technology can’t solve problems by itself. Building a better world starts with building strong and healthy communities.

 

Công nghệ bản thân nó không thể tự giải quyết được vấn đề. Xây dựng một thế giới tốt hơn cần bắt đầu bằng việc xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và khoẻ mạnh.
 

Children have the best opportunities when they can learn. And they learn best when they’re healthy.
 

Trẻ em sẽ có được cơ hội tốt nhất khi chúng có thể học hỏi. Và chúng sẽ học tập tốt nhất khi chúng khoẻ mạnh.

Mark cam kết bán cổ phần ở Facebook vì mục đích từ thiện sẽ không ảnh hưởng đến việc anh là một cổ đông chiến lược của doanh nghiệp này. Facebook cho hay Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí Chủ tịch và CEO của Facebook trong một thời gian rất dài nữa

Mark cam kết bán cổ phần ở Facebook vì mục đích từ thiện sẽ không ảnh hưởng đến việc anh là một cổ đông chiến lược của doanh nghiệp này. Facebook cho hay Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí Chủ tịch và CEO của Facebook trong một thời gian rất dài nữa

Health starts early — with loving family, good nutrition and a safe, stable environment.
 

Sức khoẻ cần bắt đầu trước — với một gia đình yêu thương, chế độ dinh dưỡng tốt và một môi trường an toàn, ổn định.


Children who face traumatic experiences early in life often develop less healthy minds and bodies. Studies show physical changes in brain development leading to lower cognitive ability.
 

Trẻ em phải đối mặt với những trấn thương khi còn nhỏ thì thường có một cơ thể và tinh thần yếu kém. Những nghiên cứu chỉ ra sự thay đổi vật lý trong quá trình phát triển não bộ sẽ làm giảm khả năng nhận thức.


Your mother is a doctor and educator, and she has seen this firsthand.


Mẹ của con là một bác sĩ và một cô giáo, và mẹ con đã thấy điều này một cách đầu tiên.


If you have an unhealthy childhood, it’s difficult to reach your full potential.
If you have to wonder whether you’ll have food or rent, or worry about abuse or crime, then it’s difficult to reach your full potential.


Nếu con có một tuổi thơ không khoẻ mạnh, thì con sẽ khó chạm được đến hết tiềm năng của mình.
Nếu con phải lo lắng về việc liệu con có thực phẩm hay phải đi vay, hoặc phải lo lắng về sự ảnh hưởng của tội phạm, thì khó có thể giúp con chạm đến tiềm năng tối đa được.


If you fear you’ll go to prison rather than college because of the color of your skin, or that your family will be deported because of your legal status, or that you may be a victim of violence because of your religion, sexual orientation or gender identity, then it’s difficult to reach your full potential.


Nếu như con sợ hãi, con sẽ đến với nhà tù nhiều hơn là đến với trường học bởi màu da của con, hoặc gia đình con sẽ bị trục suất vì những vấn đề pháp lý, hoặc con thể là một nạn nhân của bạo lực bởi vấn đề tôn giáo, giới tính, vậy thì con cũng sẽ khó chạm được đến tiềm năng tối đa của mình.


We need institutions that understand these issues are all connected. That’s the philosophy of the new type of school your mother is building.


Chúng ta cần những viện nghiên cứu của thể hiểu rằng những điều trên đều có liên quan đến nhau. Rằng những triết lý về mô hình trường học mới của mẹ con sẽ được xây dựng.


By partnering with schools, health centers, parent groups and local governments, and by ensuring all children are well fed and cared for starting young, we can start to treat these inequities as connected. Only then can we collectively start to give everyone an equal opportunity.


Bằng việc hợp tác với trường học, các trung tâm sức khoẻ, các nhóm phụ huynh và chính quyền khu vực, và bằng việc đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều có được dinh dưỡng tốt và được sự chăm sóc đầy đủ từ nhỏ, chúng ta có thể bắt đầu đối xử với những đối tượng riêng lẻ đó như một thể thống nhất. Chỉ khi đó chúng ta có thể danh cho mọi người những cơ hội bình đẳng.


It will take many years to fully develop this model. But it’s another example of how advancing human potential and promoting equality are tightly linked. If we want either, we must first build inclusive and healthy communities.


Điều này cũng sẽ cần nhiều năm để hoàn toàn phát triển mô hình này. Nhưng đây là một ví dụ khác về việc làm thế nào để phát triển tiềm năng con người và xây dựng sự bình đẳng và liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Nếu chúng ta muốn cả hai, chúng ta cần phải xây dựng một cộng đồng khoẻ mạnh.

Mark Zukerberg cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển con người

Mark Zukerberg cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển con người

• • •
For your generation to live in a better world, there is so much more our generation can do.

 

Cho một thế hệ mới được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, có rất nhiều điều mà thế hệ chúng ta có thể làm.


Today your mother and I are committing to spend our lives doing our small part to help solve these challenges. I will continue to serve as Facebook’s CEO for many, many years to come, but these issues are too important to wait until you or we are older to begin this work. By starting at a young age, we hope to see compounding benefits throughout our lives.


Ngày nay mẹ của con và cha đang cam kết để dành cuộc sống của mình để thực hiện đóng góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc giải quyết những thách thức trên. Cha sẽ tiếp tục phục vụ với vai trò là CEO Facebook trong nhiều năm, nhiều năm nữa, nhưng những vấn đề này là rất quan trọng để chờ đợi con hoặc khi chúng ta già đi mới có thể bắt đầu công việc này. Băng cách bắt đầu từ khi còn trẻ, chúng ta hy vọng rằng sẽ nhìn thấy được những giá trị cộng gộp trong xuyên suốt cuộc sống của mình.


As you begin the next generation of the Chan Zuckerberg family, we also begin the Chan Zuckerberg Initiative to join people across the world to advance human potential and promote equality for all children in the next generation. Our initial areas of focus will be personalized learning, curing disease, connecting people and building strong communities.


Và như con đã bắt đầu một thế hệ mới của gia đình Chan Zuckerberg, chúng ta cũng bắt đầu Chan Zuckerberg Initiative để tham gia cùng mọi người trên khắp thế giới để phát triển tiềm năng on người và phát triển triển sự bình đẳng cho tất cả trẻ em trong những thế hệ tiếp theo. Những lĩnh vực ban đầu chúng ta tập rung sẽ là học tập cá nhân, điều trị bệnh tật và kết nối bạn mọi người và xây dựng một cộng đồng mạnh.


We will give 99% of our Facebook shares — currently about $45 billion — during our lives to advance this mission. We know this is a small contribution compared to all the resources and talents of those already working on these issues. But we want to do what we can, working alongside many others.


Chúng ta sẽ dành 99% cổ phiếu của Facebook — hiện tại đang trị giá là 45 tỷ đô — trong suốt cuộc sống của mình để phục vụ sứ mệnh này. Chúng ta cũng biết rằng đây là đóng góp nhỏ so sánh với tất cả những nguồn lực và tài năng của những người đã đang làm việc trong lĩnh vực này. Nhưng chúng ta muốn làm điều chúng ta có thể, làm việc cùng những người khác.


We’ll share more details in the coming months once we settle into our new family rhythm and return from our maternity and paternity leaves. We understand you’ll have many questions about why and how we’re doing this.


Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ chi tiết trong các tháng tiếp theo khi đã đưa cuộc sống gia đình đã đi vào quỹ đạo và trở lại với công việc sau thời gian nghỉ thai sản và chăm con. Chúng tôi hiểu bạn sẽ có rất nhiều thắc mắc về lý do tại sao chúng tôi làm việc này và cách chúng tôi thực hiện.


As we become parents and enter this next chapter of our lives, we want to share our deep appreciation for everyone who makes this possible.


Chúng tôi được lên chức cha mẹ và bước sang chương tiếp theo của cuộc đời mình, chân thành cảm ơn mọi người, những ai đã giúp chúng tôi biến điều này thành sự thật.


We can do this work only because we have a strong global community behind us. Building Facebook has created resources to improve the world for the next generation. Every member of the Facebook community is playing a part in this work.


Chúng ta chỉ làm được điều này vì chúng ta có một cộng đồng toàn cầu mãnh mẽ phía sau mình. Xây dựng Facebook đã tạo nên nguồn lực giúp cải thiện thế giới cho thế hệ sau. Mỗi thành viên trong cộng đồng Facebook là một phần của công trình này.


We can make progress towards these opportunities only by standing on the shoulders of experts — our mentors, partners and many incredible people whose contributions built these fields.


Chúng ta chỉ có thể tiến đến những cơ hội này khi đứng trên vai các chuyên gia – cố vấn, đối tác của chúng ta và rất nhiều những con người tài năng đã góp phần xây dựng các lĩnh vực này.


And we can only focus on serving this community and this mission because we are surrounded by loving family, supportive friends and amazing colleagues. We hope you will have such deep and inspiring relationships in your life too.


Và chúng ta chỉ có thể tập trung vào phục vụ cộng đồng và thực thi sứ mệnh này vì chúng ta được sống với một gia đình thân thương, với những người bạn luôn nhiết tình hỗ trợ và những đồng nghiệp đáng kinh ngạc. Chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ có những mối quan hệ sâu sắc và đầy hứng khởi trong cuộc đời bạn.


Max, we love you and feel a great responsibility to leave the world a better place for you and all children. We wish you a life filled with the same love, hope and joy you give us. We can’t wait to see what you bring to this world.


Max, cha mẹ yêu con và cảm thấy một trách nhiệm lớn lao, mang đến một thế giới tốt đẹp hơn cho con và tất cả trẻ em. Cầu chúc cho con một cuộc sống đầy tình yêu, hy vọng và niềm vui như con đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta rất mong chờ được nhìn thấy những điều con sẽ mang đến thế thới này.


Love,
Mom and Dad


Yêu,
Cha mẹ của con.

(Sưu tầm từ Internet)

Yến Toàn Việt

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

Liên hệ

0908.513.569

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 325,452

Đang online4

KHO SACH

+200 sách nói Doanh nhân

GAME TÀI CHÍNH

PHẦM MỀM

Đăng ký thành viên nhận quà khuyến mãi